โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

โครงการวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 และ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2561 เทอม 1

รายละเอียดโครงการสามารถดูได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

โครงการวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 16 และ วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2561 เทอม 1

รายละเอียดโครงการสามารถดูได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์