โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 / วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ขอเชิญน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา  วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 และ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16  โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา


ค่าสมัคสอบ คนละ 45 บาท ต่อ วิชา

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครสอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2560
 • วันสอบ : ดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น.
 • ประกาศผลสอบ : ตรวจผลการสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

Continue reading

TOP GPA TEST ครั้งที่ 6

TOP GPA TEST

TOP GPA TEST ครั้งที่ 6 
ข้อสอบรวม 5 วิชาหลัก

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ขอเชิญน้องๆ นักเรียนเข้าสมัครร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการว่า “TOP GPA TEST ครั้งที่ 6”  โดยเปิดรับนักเรียนตามการจัดช่วงชั้นของการศึกษาขั้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับการสอบ O-NET ในปัจจุบัน


การเปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร  TOP GPA TEST แบ่งการจัดสอบ การประเมินผลการสอบ และมอบทุนการศึกษาเป็น 3 ช่วงชั้น ดังต่อไปนี้

 • ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
 • ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
 • ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
 • ใช้ข้อสอบปรนัย จำนวน 120 ข้อ คะแนนรวม 500 คะแนน เหมือนกันทุกช่วงชั้น

ค่าสมัคสอบ คนละ 150 บาท

ประเภทของรางวัล

มอบรางวัลตามระดับชั้นที่เปิดสอบ  โดยมีรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 • ประเภทที่ 1 : รางวัลระดับประเทศ มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่
 1. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร
 2. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 2 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร
 3. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร

ผู้ทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับ 1 ถึง 3 ของแต่ละภาค (ดูรายละเอียดการจัดแบ่งภาคได้ที่นี่)  ได้รับรางวัลเป็นเหรียญรางวัลและใบเกียรติบัตร

 • ประเภทที่ 3 : รางวัลระดับจังหวัด

ผู้ทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับ 1  อันดับ 2 และ อันดับ 3 ของแต่ละจังหวัด ได้รับรางวัลเป็นใบเกียรติบัตรจากสถาบัน

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครสอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 5 มกราคม 2561
 • วันสอบ : ดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 11.20 น.
 • ประกาศผลสอบ : ตรวจผลการสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

Continue reading

TOP GPA TEST ครั้งที่ 5

TOP GPA TEST

TOP GPA TEST ครั้งที่ 5 
ข้อสอบรวม 5 วิชาหลัก

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ขอเชิญน้องๆ นักเรียนเข้าสมัครร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการว่า “TOP GPA TEST ครั้งที่ 5”  โดยเปิดรับนักเรียนตามการจัดช่วงชั้นของการศึกษาขั้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับการสอบ O-NET ในปัจจุบัน


การเปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร  TOP GPA TEST แบ่งการจัดสอบ การประเมินผลการสอบ และมอบทุนการศึกษาเป็น 3 ช่วงชั้น ดังต่อไปนี้

 • ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
 • ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
 • ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
 • ใช้ข้อสอบปรนัย จำนวน 120 ข้อ คะแนนรวม 500 คะแนน เหมือนกันทุกช่วงชั้น

ค่าสมัคสอบ คนละ 150 บาท

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ข้อสอบรวม 5 วิชาหลัก

ประเภทของรางวัล

มอบรางวัลตามระดับชั้นที่เปิดสอบ  โดยมีรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 • ประเภทที่ 1 : รางวัลระดับประเทศ มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่
 1. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร
 2. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 2 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร
 3. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร

ผู้ทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับ 1 ถึง 3 ของแต่ละภาค (ดูรายละเอียดการจัดแบ่งภาคได้ที่นี่)  ได้รับรางวัลเป็นเหรียญรางวัลและใบเกียรติบัตร

 • ประเภทที่ 3 : รางวัลระดับจังหวัด

ผู้ทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับ 1  อันดับ 2 และ อันดับ 3 ของแต่ละจังหวัด ได้รับรางวัลเป็นใบเกียรติบัตรจากสถาบัน

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครสอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 20 สิงหาคม 2560
 • วันสอบ : ดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 11.20 น.
 • ประกาศผลสอบ : ตรวจผลการสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

Continue reading