โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

TOP GPA TEST ครั้งที่ 6

TOP GPA TEST

TOP GPA TEST ครั้งที่ 6 
ข้อสอบรวม 5 วิชาหลัก

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ขอเชิญน้องๆ นักเรียนเข้าสมัครร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการว่า “TOP GPA TEST ครั้งที่ 6”  โดยเปิดรับนักเรียนตามการจัดช่วงชั้นของการศึกษาขั้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับการสอบ O-NET ในปัจจุบัน


การเปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร  TOP GPA TEST แบ่งการจัดสอบ การประเมินผลการสอบ และมอบทุนการศึกษาเป็น 3 ช่วงชั้น ดังต่อไปนี้

 • ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
 • ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
 • ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
 • ใช้ข้อสอบปรนัย จำนวน 120 ข้อ คะแนนรวม 500 คะแนน เหมือนกันทุกช่วงชั้น

ค่าสมัคสอบ คนละ 150 บาท

ประเภทของรางวัล

มอบรางวัลตามระดับชั้นที่เปิดสอบ  โดยมีรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 • ประเภทที่ 1 : รางวัลระดับประเทศ มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่
 1. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร
 2. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 2 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร
 3. ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ  ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร

ผู้ทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับ 1 ถึง 3 ของแต่ละภาค (ดูรายละเอียดการจัดแบ่งภาคได้ที่นี่)  ได้รับรางวัลเป็นเหรียญรางวัลและใบเกียรติบัตร

 • ประเภทที่ 3 : รางวัลระดับจังหวัด

ผู้ทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับ 1  อันดับ 2 และ อันดับ 3 ของแต่ละจังหวัด ได้รับรางวัลเป็นใบเกียรติบัตรจากสถาบัน

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครสอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 5 มกราคม 2561
 • วันสอบ : ดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 11.20 น.
 • ประกาศผลสอบ : ตรวจผลการสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

หลักการและเหตุผลของการจัดทำโครงการ

เมื่อกล่าวถึงแนวทางบริหารจัดการระบบการศึกษาไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เราอาจจะต้องไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นเสียก่อน คือระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือที่เรียกว่า “ การศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลเมืองที่พึ่งประสงค์แก่ประเทศ   ประเทศส่วนใหญ่ของโลกจะใช้เวลา 12 ปี  ในการปูพื้นฐานส่วนนี้  ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน และในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น คือ

 • ช่วงชั้นที่ 1 หรือ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1- ป.3)
 • ช่วงชั้นที่ 2 หรือ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6)
 • ช่วงชั้นที่ 3 หรือ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3)

โดยแต่ละช่วงชั้นนั้น หากจะเกิดประสิทธิผลก็ควรมีเกณฑ์วัด และมีมาตรฐานวัดที่ชัดเจน และไม่ควรให้ครูเป็นคนวัดผล แต่ควรให้มีมาตรฐานกลาง เป็นองค์กรอิสระ (Independent Body) เป็นเกณฑ์ตัดสินแทน ซึ่งก่อให้เกิด “สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ”  หรือ  “สทศ.”  เข้ามาทำหน้าที่วัดและประเมิน ผลการศึกษาของเด็กไทย ทำหน้าที่ตรวจสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ หรือปัจจุบันเรียกว่า  O-NET

แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคะแนนสอบจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินั้น คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั่วประเทศ ไม่ถึง 50 คะแนน ใน 100 คะแนน  เราต้องกลับไปทบทวนดูที่ต้นเหตุจนถึงปลายเหตุ  เพราะคะแนนสอบจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  เป็นตัวชี้ถึงคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทย  อย่างที่ทราบกันแล้วว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกใช้ในการพัฒนาคน อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

เพราะการศึกษามีความสำคัญต่อประเทศชาติเกินกว่าที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะดูแลฝ่ายเดียวได้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรหันหน้าร่วมมือกันและช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการและสถาบัน Top Test Center  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเชิญชวนเยาวชนนักเรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความหมายยิ่งของชาติ  ให้หันมาใส่ใจต่อการศึกษามากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์ของคะแนนสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ คะแนนรวม 500 คะแนน เหมือนกันทุกช่วงชั้น  แยกออกเป็นดังนี้

 1. วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดข้อสอบจะครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละช่วงชั้น
 2. วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม 100 คะแนน
  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเนื้อหาข้อสอบจะประกอบด้วย Reading,  Grammar,  Conversation,  Vocabulary
 3. วิชาภาษาไทยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเนื้อหาข้อสอบจะประกอบด้วย หลักภาษา,  การอ่าน,  การเขียน, การฟัง-การดู-การพูด, วรรณคดีและวรรณกรรม
 4. วิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเนื้อหาข้อสอบจะประกอบด้วย ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม,  หน้าที่พลเมือง,  เศรษฐศาสตร์,   ประวัติศาสตร์,   ภูมิศาสตร์
 5. วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม  100 คะแนน
  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเนื้อหาข้อสอบจะประกอบด้วยชีววิทยา,  เคมี,  ฟิสิกส์,  โลก ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี

เนื้อหาทุกวิชาในแต่ละช่วงชั้นสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการประเมินวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และเพื่อการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

การจัดทำมาตรฐานข้อสอบ

โครงการ  TOP GPA TEST  เป็นโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการที่ทาง Top Test Center  จัดทำขึ้นโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดทำข้อสอบที่ได้มาตรฐาน  โดยกลุ่มคณะอาจารย์ที่ได้รับเชิญมาเป็นกรรมการออกข้อสอบจะคัดเลือกมาจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง และข้อสอบทุกวิชาที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสอบนั้นจะยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ข้อสอบต้องออกครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละช่วงชั้น
 • ข้อสอบจะมีเนื้อหาทั้งในระดับพื้นฐานและการวิเคราะห์/ประยุกต์ใช้  เพื่อให้ข้อสอบสามารถวัดความ สามารถทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างชัดเจน

การประเมินผลที่ไดมาตรฐาน

ลักษณะพิเศษของโครงการ TOP GPA TEST  คือ การประเมินผล ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดสอบโดยทั่วไป เพราะสถาบัน Top Test Center ได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจกระดาษคำตอบ เครื่องอ่านหมายด้วยแสง หรือ Optical Mark Read (OMR) Scanners เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรวบรวมข้อมูล และมีประสิทธิผลสูงกว่าการนำเข้าข้อมูลด้วยมือ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยในเวลาเดียวกัน

การประมวลผลในใบแสดงผลคะแนนของนักเรียนผู้เข้าร่วมสอบทุกคน จะแสดงผลคะแนนรวมของทุกวิชา พร้อมกับแสดงผลคะแนนแยกย่อยในแต่ละรายวิชาให้ด้วย นอกจากนี้ยังจะได้เห็นขีดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละคนอย่างละเอียด โดยการนำไปเปรียบเทียบกับผู้เข้าสอบรายอื่นๆ ในอีก 3 ระดับ คือ

 • ระดับจังหวัด โดยจะเปรียบเทียบกับนักเรียนในจังหวัดเดียวกัน
 • ระดับภาค  โดยจะเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน
 • ระดับประเทศ โดยจะเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ

 

Leave a comment