โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 / วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ขอเชิญน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา  วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 และ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16  โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา


ค่าสมัคสอบ คนละ 45 บาท ต่อ วิชา

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครสอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2560
 • วันสอบ : ดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น.
 • ประกาศผลสอบ : ตรวจผลการสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

การเปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร แบ่งการจัดสอบ การประเมินผลการสอบ และมอบทุนการศึกษาเป็น 10 ระดับชั้น ดังต่อไปนี้

 • ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 หลักเกณฑ์ของคะแนนสอบ

 1. วิชาคณิตศาสตร์  มีข้อสอบจำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน เหมือนกันทุกระดับชั้น โดยประเมินผลคะแนนแยกย่อย 3 สาระฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ พื้นฐานและความเข้าใจ 40 คะแนน , การวิเคราะห์/การประยุกต์ใช้ 60 คะแนน , การสังเคราะห์/ประเมินค่า 50 คะแนน
 2. วิชาวิทยาศาสตร์  มีข้อสอบจำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน เหมือนกันทุกระดับชั้น โดยประเมินผลคะแนนแยกย่อย 4 สาระฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ ชีววิทยา 50 คะแนน , เคมี 50 คะแนน, ฟิสิกส์ 50 คะแนน, โลก ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี 50 คะแนน

เนื้อหาทุกวิชาในแต่ละช่วงชั้นสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการประเมินวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และเพื่อการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

การจัดทำมาตรฐานข้อสอบ

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการที่ทาง Top Test Center  จัดทำขึ้นโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดทำข้อสอบที่ได้มาตรฐาน  โดยกลุ่มคณะอาจารย์ที่ได้รับเชิญมาเป็นกรรมการออกข้อสอบจะคัดเลือกมาจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง และข้อสอบทุกวิชาที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสอบนั้นจะยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ข้อสอบต้องออกครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละช่วงชั้น
 • ข้อสอบจะมีเนื้อหาทั้งในระดับพื้นฐานและการวิเคราะห์/ประยุกต์ใช้  เพื่อให้ข้อสอบสามารถวัดความ สามารถทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างชัดเจน

 การประเมินผลที่ไดมาตรฐาน

ลักษณะพิเศษของโครงการฯ คือ การประเมินผล ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดสอบโดยทั่วไป เพราะสถาบัน Top Test Center ได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจกระดาษคำตอบ เครื่องอ่านหมายด้วยแสง หรือ Optical Mark Read (OMR) Scanners เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรวบรวมข้อมูล และมีประสิทธิผลสูงกว่าการนำเข้าข้อมูลด้วยมือ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยในเวลาเดียวกัน

การประมวลผลในใบแสดงผลคะแนนของนักเรียนผู้เข้าร่วมสอบทุกคน จะแสดงผลคะแนนรวม พร้อมกับแสดงผลคะแนนแยกย่อยในแต่ละส่วน นอกจากนี้ยังจะได้เห็นขีดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละคนอย่างละเอียด โดยการนำไปเปรียบเทียบกับผู้เข้าสอบรายอื่นๆ ในอีก 3 ระดับ คือ

 • ระดับจังหวัด โดยจะเปรียบเทียบกับนักเรียนในจังหวัดเดียวกัน
 • ระดับภาค  โดยจะเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน
 • ระดับประเทศ โดยจะเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ

ดูรายละเอียดประเภทของรางวัล

Leave a comment