โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

ผลสอบ ภาษาไทย ครั้งที่ 16 และ สังคมศึกษา ครั้งที่ 17

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ TOP THAI TEST ครั้งที่ 16
และ TOP SOCIAL TEST ครั้งที่ 17

 

 

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

Leave a comment